Περιεχόμενα

  • Εισαγωγή
  • Γενικό μέρος της Ενότητας IV
    • Οι σκοποί, οι αρχές, οι μέθοδοι και τα εργαλεία της αξιολόγησης
    • Κοινές μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων
  • Ειδικό μέρος της Ενότητας IV
    • Βιβλιογραφία