Съдържание

  • Въведение
  • Основна част на Модул III
    • Основите и особеностите на маркетинга в обучението за възрастни
    • Различни маркетингови инструменти за работа и средства за комуникация, както и достъпността им в обучението по предприемачество.
  • Специфична част на Модул III
    • Социални и психологически аспекти на работата с хора в неравностойно положение
  • Литература