Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
 • Γενικό μέρος της Ενότητας II
  • I. Δυνατότητα και αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των εργαλείων και των μεθόδων που βασίζονται στις ΤΠΕ στην κατάρτιση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων.
  • II. Η καινοτόμος αντίστροφη μεθοδολογία κατάρτισης που βασίζεται σε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs).
 • Ειδικό μέρος της Ενότητας II
  • III. Ανασκόπηση της ποικιλίας των μορφών των OERs, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπτυγμένη αυτοδιδασκαλία στο πλαίσιο της κατάρτισης της LSE στο έργο ACE
  • IV. Σύνολο ψηφιακών ιστοριών (OERs) επιτυχημένης λειτουργίας του LSE
  • V. Ηλεκτρονικά Καταστήματα
 • Βιβλιογραφία