Spis treści

 • Wstęp
 • Submoduł 1. Główne zasady przedsiębiorczości i LSE
  • Czym jest przedsiębiorczość?
  • Charakterystyka przedsiębiorczości
  • Definicja przedsiębiorczości opartej na stylu życia
  • Podobieństwa i różnice pomiędzy tradycyjną przedsiębiorczością a przedsiębiorczością opartą na stylu życia (LSE)
 • Submoduł 2. Możliwości zostania przedsiębiorcą pasjonatem
 • Submoduł 3. Zasady biznesu LSE
  • Rozumienie biznes planu
  • Misja
  • Analiza SWOT
  • Badania rynku
  • Analiza sektora
  • Podział rynku – Identyfikacja bazy klientów
  • Strategie cenowe
  • Plan marketingowy
  • Plan finansowy
 • Submoduł 4. Różne style LSE jako ciekawej alternatywy dla osób defaworyzowanych
  • Powody, dla których ludzie wybierają LSE
  • Korzyści z LSE
  • Potencjalne przeszkody w biznesie LSE
  • Różne rodzaje przedsiębiorczości LSE
  • Rodzaje LSE
  • Podsumowanie historii sukcesu z pięciu europejskich krajów: Bułgarii, Cypru, Litwy, Polski i WB
 • Submoduł 5. Rozwój osobowy – klucz do sukcesu w LSE
 • Submoduł 6. Nowa rola Nauczyciela dorosłych jako facylitatora w promowaniu LSE wśród osób defaworyzowanych.
 • Źródła