Съдържание

 • Въведение
 • Подмодул 1. Основни принципи на предприемачеството и ОПКБ
  • Какво е предприемачество?
  • Кои са основните характеристики на Предприемачеството?
  • Дефиницията за Предприемачество (или още Малък бизнес)
  • Приликите и разликите между стандартното предприемачество и малкия бизнес
 • Под модул 2. Възможността да превърнете хобито си в добър бизнес (ОПКБ)
 • Под модул 3. Бизнес принципите в ОПКБ
  • Разбиране на бизнес плана
  • Мисия
  • Бизнес ССВЗ(Силни и Слаби страни, Възможности и Заплахи) Анализ
  • Изследване на пазара
  • Промишлена/Индустриална среда
  • Пазарна сегментация – определяне на вашата потребителска база
  • Ценови стратегии
  • Маркетингов план
  • Финансов план
 • Под модул 4. Различните стилове ОПКБ, като полезна алтернатива за хората в неравностойно положение да се самоосигурят
  • Причините поради които хората избират ОПКБ
  • Ползи от ОПКБ
  • Възможни пречки по пътя на ОПКБ
  • Различни видове на предприемачески бизнес
  • Видове предприемачески бизнес
  • Обобщение на успешни предприемачески истории от пет Европейски държави: България, Кипър, Литва, Полша и Великобритания
 • Под модул 5. Персоналното развитие – ключов елемент за успех в От Предприемачество към бизнес
 • Под модул 6. Новата роля на обучителя на възрастни в неравностойно положение като помощник в поощряването им да се включат в ОПКБ
 • Източници