ΟΔΗΓΙΕΣ arrows

Βήμα 1
Διαβάστε το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Βήμα 2
Αξιολογήστε τη γνώση και ικανότητες σας στις 5 κατηγορίες που αναγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, μέσα από Αυτοαξιολόγηση. Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση.

Βήμα 3
Μελετήστε το «Υλικό κατάρτισης και τα εργαλεία ΤΠΕ» που παρουσιάζονται ως 5 Ενότητες.

Βήμα 4
Εμβαθύνετε τη γνώση σας για τη Lifestyle Επιχειρηματικότητα μελετώντας τις Ιστορίες Επιτυχίας.

Βήμα 5
Διαβάστε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το πώς να προσφέρετε κατάρτιση για τη Lifestyle Επιχειρηματικότητα σε μειονεκτούντες ενήλικους μανθάνοντες.

Βήμα 6
Ελέγξτε την πρόοδό σας μέσα από το τεστ Αυτοαξιολόγησης και πάλι. Συγκρίνετε με τα πρώτα σας αποτελέσματα.