Περιεχόμενα

 • Αναλυτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εξασκούντες “Προώθηση της Lifestyle Επιχειρηματικότητας για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους ”
 • Εισαγωγή στο Έργο «Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την Προώθηση της Lifestyle Επιχειρηματικότητας των Εκπαιδευομένων»
 • Δομή του Αναλυτικού Προγράμματος «Προώθηση της Lifestyle Επιχειρηματικότητας για Μειονεκτούντες Εκπαιδευόμενους»
 • Περιεχόμενο του Προγράμματος Κατάρτισης
 • Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης
 • Παροχές για την Εφαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης
 • Στρατηγική Αξιολόγησης
 • Πλάνο Κατάρτισης για Εξασκούντες Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ I “Εισαγωγή στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα»
 • ΕΝΟΤΗΤΑ II «Χρήση των ΤΠΕ και ΑΠΕ για Κατάρτιση στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα»
 • ΕΝΟΤΗΤΑ III «Προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα για Μειονεκτούντα Άτομα»
 • ΕΝΟΤΗΤΑ IV «Εργαλεία Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Εκπαιδευόμενων στη Lifestyle Επιχειρηματικότητα»
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V «Δημιουργία Επίγνωσης για την Επικύρωση των Αποκτηθεισών Ικανοτήτων»
 • Eταίρων